Universitat Politecnica de Catalunya - ETSEIB (S9) * INT-ES-L-08